Huurvoorwaarden vakantiehuis Maison L'Autre Vie

1. Reservering

1.1 Reserveringsaanvragen gebeuren enkel via mail op boeking@maisonlautrevie.be. De reserveringsaanvraag is bindend voor de kandidaat huurders. Dit betekent dat de kandidaat-huurder(s) bij annulatie, niet tijdige betaling of niet (tijdig) opduiken bij de overeengekomen aanvang van de huurperiode (no-show) schadevergoeding verschuldigd zullen zijn (zie punt 6). Na reservering ontvangt de kandidaat huurder een bevestigingsmail en voorschot factuur.

1.2 Bij de reservering dient de gewenste duur van het verblijf, alsook het aantal personen met aanduiding van hun naam en voornaam (incl. kinderen) te worden opgegeven. De vakantiewoning kan maximaal door 12 personen worden betrokken. Het is verboden om de vakantiewoning met meer mensen dan opgegeven te betrekken, hetgeen aanleiding kan geven tot de verbreking van de huurovereenkomst.

2. Huurprijs, voorschot en saldobetaling

2.1 Een voorschot van 50 % van het totaalbedrag is vereist bij de reservering. De betaling van het voorschot dient te gebeuren op BE 66 7370 1549 0943.

2.2 Bij niet tijdige betaling van het voorschot (10 dagen) behouden wij ons het recht voor om de gereserveerde vakantiewoning zonder verdere formaliteiten of verwittiging te herverhuren.

2.3 Het resterende stuk van de totale huursom, alsook de waarborgsom ten bedrage van 500 € dienen uiterlijk 6 weken voor het betrekken van de vakantiewoning op de voormelde rekening te zijn gestort. Indien de reservering pas wordt gedaan binnen 6 weken voor het begin van de huur-periode, moet de gehele huursom en de voormelde waarborgsom binnen de 10 dagen na reservering worden voldaan.

2.4 De huurprijzen zijn inclusief elektriciteit en water.

2.5 De waarborgsom wordt uiterlijk binnen de vier weken na het einde van de huurperiode aan de huurder teruggestort. Eventuele schade aan de vakantiewoning of de inliggende roerende goederen en/of aankoopprijs van eventuele verdwenen roerende goederen en/of kosten van reiniging (zie punt 5) zullen van de waarborg in mindering worden gebracht.

3. Aansprakelijkheden

3.1 De huurder dient verplicht te beschikken over een verzekering van zijn of haar burgerlijke aansprakelijkheid die alle schade aan de woning en de aanwezige meubelen/goederen dekt.

3.2 De huurder, zijnde de persoon die de reservering heeft gemaakt, is aansprakelijk voor de door hem/haar en zijn/haar medehuurders veroorzaakte schade, ook wanneer deze pas na zijn/haar vertrek wordt geconstateerd.

3.3 Elke schade dient zo snel mogelijk aan de verhuurder te worden gemeld.

3.4 De verhuurder is niet aansprakelijk voor:

 • Verlies, diefstal, schade of letsel, van welke aard dan ook, berokkend aan de huurder en zijn/haar medehuurders.
 • Enige verstoring, wijziging of verhindering van het verblijf van de huurder indien dit het gevolg is van onvoorziene of onoverkomelijke gebeurtenissen, veroorzaakt door het werk van derden of de overheid, onderbrekingen bij de levering van nutsmaatschappijen.

3.5 De verhuurder is in geen geval een reisorganisatie of reisbemiddelaar ten aanzien, onze rol beperkt zich tot het verhuren van de vakantiewoning.

4. Aankomst en verblijf

4.1 In geval de vakantiewoning voor het weekend wordt geboekt, dan dient de huurder op vrijdag tussen 16 u en 19 u aan te komen en op maandag ten laatste om 10 uur te vertrekken. In geval de vakantiewoning voor een midweek wordt geboekt, dan dient de huurder op maandag tussen 16 uur en 19 uur aan te komen en op vrijdag ten laatste om 10 uur te vertrekken. Partijen kunnen schriftelijk andere data en tijdstippen overeenkomen.

4.2 De huurder en zijn/haar medehuurders dienen de vakantiewoning met de vereiste zorg en zorgvuldigheid te bewonen. Zonder de toelating van de verhuurder is het verboden om meubilair te verplaatsen.

4.3 Huisdieren zijn enkel toegelaten na voorafgaande overeenkomst met de verhuurder. Het is daarbovenop uitdrukkelijk verboden om:

 • De vakantiewoning onder te verhuren.
 • In de vakantiewoning te roken.
 • Binnen in de vakantiewoning te barbecueën.
 • Op het domein te kamperen, behoudens afwijkende overeenkomst met de verhuurder.

4.4 Op het einde van het verblijf dient de verhuurder:

 • Alle afval in de daartoe voorziene vuilzakken, vuilbakken te verzamelen.
 • De gebruikte borden, glazen, bestek, potten en pannen .. te reinigen en terug op hun oorspronkelijke plaats te zetten.
 • De ramen en deuren te sluiten.

Nachtlawaai is verboden tussen 22 u 00 en 8 u 00 ’s morgens.

In de vakantiewoning is een geluidsinstallatie aanwezig, het is de huurders verboden om externe muziekinstallaties mee te brengen naar het vakantiehuis.

Bij overtreding of interventie wegens nachtlawaai wordt de borg ad hoc 500 € ingehouden.

Het is verboden om te parkeren op de doorgangsweg, deze dient altijd vrij te blijven.

De achterliggende villa moet steeds bereikbaar zijn.

4.5 Op het einde van het verblijf kan de huurder de woning verlaten. De toegangscode zal automatisch vervallen.

Eventuele schade die nadien zou worden vastgesteld, mag de verhuurder de kosten van de schade in mindering brengen van de huurwaarborg.

5. Diensten van de verhuurder

Bij elke verhuring zijn de bedden opgemaakt met onderlaken, matrasbeschermer, donsdeken met overtrek en kussens met sloop.

Geef bij reservatie de bed opstelling door (12 singel, 6 dubbel, kinderbedje)

Badhanddoek en handdoek per persoon, inbegrepen

Bij langer verblijf dan één week, worden deze vernieuwd.

Indien de woning niet bezemschoon wordt achtergelaten, dan heeft de verhuurder het recht om de tijd die zij aan het reinigen van de vakantiewoning dient te besteden, aan de huurder door te rekenen en dit tegen een tarief van 40 €/uur. De voormelde kosten om de vakantiewoning schoon te maken, worden van de waarborg afgehouden.

6.Annulatie

6.1 De huurder is gerechtigd om op elk ogenblik voor de aanvang van uw verblijf de huur te annuleren, mits de overeengekomen annulatievergoeding te betalen.

Annulaties, om welke reden ook, moeten ons onmiddellijk telefonisch worden gemeld en vervolgens schriftelijk bevestigd worden.

Het niet tijdig verschijnen op de afspraak (no-show) worden met annulatie gelijkgesteld.

6.2 De annulatievergoeding bedraagt:

 • bij annulatie tussen 0 en 7 dagen voor aankomst; 100 % van de volledige huursom.
 • bij annulatie tussen 8 en 21 dagen voor aankomst; 50 % van de volledige huursom.
 • bij annulatie tussen 22 en 120 dagen voor aankomst; 25 % van de volledige huursom
 • Vroegere annulaties, 50 € administratiekosten

6.3 Het saldo (huursom + waarborgsom onder aftrek van voormelde annulatievergoeding) wordt uiterlijk binnen de vier weken na de annulatie teruggestort.

7.Slotbepalingen

7.1 Wijzigingen, bijvoegsels enz. aan deze overeenkomst kunnen slechts schriftelijk op geldige wijze overeengekomen worden.

7.2 De ongeldigheid of niet afdwingbaarheid van enige bepaling van deze overeenkomst blijft zonder invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de overeenkomst zelf of van enige andere bepaling ervan. De ongeldigheid of niet afdwingbaarheid beperkt zich tot het ongeldige of niet afdwingbare aspect van de bewuste bepaling. Eventuele ongeldige bepalingen van deze overeenkomst zullen geen aanleiding geven tot nietigverklaring, maar zullen door de rechter gematigd worden tot het maximum van wat wettelijk toegelaten is.

7.3 Alle eventuele geschillen ontstaan uit of naar aanleiding van deze overeenkomst, betreffen zijn de geldigheid, interpretatie of uitvoering ervan, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van arrondissement Gent.

7.4 Het Belgische recht is van toepassing.

achtergrondfoto

Boek jouw escape of stijlvol event!